Mathe 1 - Fakultät M - Prof. Luther
Mathe 1 - Fakultät M (Gerdes)
Mathe 1 - MTB - Prof. Poppendieck
Mathe 1 - IEB/TIB - Prof. Neff
Mathe 1 - Fakultät WING - Prof. Rist
Mathematische Grundlagen - Fakultät Elektrotechnik
Mathe 1 - Fakultät WING - Prof. Werft